Umowa spółki z o.o.

Forma umowy spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o.O formie, w jakiej powinna zostać zawarta umowa spółki z o.o. stanowi art. 157 KSH. Zgodnie z jego treścią wymagana jest forma aktu notarialnego. Nie dotyczy to jednak przypadku, w którym spółka z o.o. jest zakładana przy wykorzystywaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Co istotne, zmiany takiej umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawsze wymagają formy aktu notarialnego, niezależnie od pierwotnego sposobu zawarcia.

Założyciele spółki z o.o. mogą uczestniczyć w zawarciu umowy zarówno osobiście, jak i przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do takiej czynności musi zostać udzielone w formie aktu notarialnego.
Z chwilą podpisania takiej umowy założyciele stają się wspólnikami spółki z o.o. w organizacji.

Treść umowy spółki z o.o.

Postanowienia obligatoryjne i fakultatywne

W treści umowy spółki z o.o. można wyróżnić postanowienia obligatoryjne oraz fakultatywne. Te pierwsze zostały uregulowane w art. 157 KSH.

Postanowieniami obligatoryjnymi są: określenie firmy i siedziby spółki z o.o., jej przedmiotu działalności, wysokości kapitału zakładowego, a także poczynienie ustaleń, co do tego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział oraz ilości i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powyższe postanowienia mają charakter bezwarunkowych. Ich brak uniemożliwia skuteczną rejestrację spółki z o.o. Prócz nich wyróżnia się również postanowienia obligatoryjne, ale już warunkowe. Ich brak nie wpływa na skuteczność rejestracji samej spółki z o.o., ale uniemożliwia późniejszą ich regulację. Takimi postanowieniami jest określenie czasu trwania spółki, gdy ma być on oznaczony oraz wymienienie osoby wspólnika, jeżeli wkładem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma być wkład niepieniężny, a także kwestie przyznania wspólnikom szczególnych korzyści lub obowiązków.

Postanowienia fakultatywne zależą od woli wspólników spółki z o.o.. Możliwe jest ograniczenie treści umowy jedynie do wyżej wymienionych postanowień obligatoryjnych. W tej sytuacji wszystkie kwestie nieuregulowane będą rozstrzygane na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Firma spółki z o.o.

Firma spółki z o.o. jest nazwą, pod którą spółka prowadzi swoją działalność. Może ona zostać określona w sposób dowolny przez wspólników, niemniej powinna zawierać dodatek określający, że jest to właśnie spółka z o.o. W skład oznaczenia może wchodzić nazwisko osoby fizycznej i w tym względzie stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego. Wraz z firmą konieczne jest określenie siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W kodeksie spółek handlowych brak definicji siedziby i w związku z tym konieczne jest odwołanie się do kodeksu cywilnego, który to, jako siedzibę, wskazuje nazwę miejscowości, w której siedzibę ma zarząd spółki z o.o.. Przyjmuje się, że w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dla określenia siedziby podaje się jedynie nazwę miejscowości, bez skonkretyzowanego adresu.

Takie doprecyzowanie nie wpływa na ważność umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i nie stanowi o jej wadliwości, ale może prowadzić do znacznych komplikacji w razie zmiany adresu spółki z o.o. (w obrębie tej samej miejscowości), co przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie jest zjawiskiem rzadkim. W takiej sytuacji konieczna staje się każdorazowa zmiana całej umowy spółki z zachowanie przewidzianego do tego rygoru.

Przedmiot działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przez przedmiot działalności spółki należy rozumieć określone przez wspólników spółki z o.o. i wyznaczone przez nich w umowie spółki dopuszczalne ramy działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowego wyliczenia dokonuje się przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o.

Wysokość kapitału zakładowego może być przez wspólników regulowana umową spółki z o.o. jedynie w zakresie górnej granicy. Minimalna wysokość tego kapitału jest określona przepisami kodeksu spółek handlowych na kwotę 5 tysięcy złotych (art. 154).

Liczba udziałów w kapitale zakładowym dla jednego wspólnika

Do ustalenia, czy wspólnik może dysponować więcej niż jednym udziałem dochodzi poprzez wybór jednego z dwóch systemów podziału kapitału zakładowego spółki z o.o. na udziały.

Pierwszy z nich zakłada, że każdy ze wspólników otrzymuje po jednym udziale w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały te mogą być nierówne i mogą podlegać dalszemu podziałowi. Ich wielkość zależna jest od wkładów wnoszonych przez wspólników spółki z o.ol. na pokrycie obejmowanych przez nich udziałów.

Drugi system zakłada natomiast wielość udziałów, które są z natury niepodzielne i równe. W tym przypadku każdy ze wspólników może otrzymać więcej niż jeden udział. Zarówno jeden, jak i drugi system są dopuszczalne na gruncie polskiego kodeksu spółek handlowych i to od woli wspólników zależy, na który rozwiązanie zdecydują się w swojej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Liczba i wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o.

Obowiązek określenia w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością liczby i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników wiąże się z przyjętym w umowie spółki z o.o. systemem podziału kapitału zakładowego na udziały.

W zależności od systemu każdy ze wspólników może dysponować albo tylko jednym albo wieloma udziałami. Również wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zależna od przyjętego rozwiązania. W przypadku pojedynczych udziałów ich wartość będzie się mogła różnić, natomiast w przypadku ich mnogości będą one musiały zawsze mieć równą wartość. Niemniej w obu sytuacjach wartość ta nie będzie mogła być mniejsza od wartości minimalnej, określonej na kwotę 50 złotych.