Jak podejmuje decyzje zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Co do zasady, zgodnie z art. 245 KSH, uchwały na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub umowa spółki stanowią inaczej.

Głosowanie na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.Kwalifikowana większość głosów na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest konieczna w przypadku zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części. W takiej sytuacji wymaga się dwóch trzecich głosów. Natomiast istotna zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o. wymaga większości trzech czwartych głosów. Umowa spółki z o.o. może ustanawiać surowsze wymagania dla powyższych zmian, nie jest natomiast możliwa sytuacja odwrotna, tj. łagodzenia tych większości poprzez umowne regulacje.

W sytuacji uchwały co do zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, polegającej na zwiększeniu świadczeń wspólników albo na uszczupleniu ich praw udziałowych, zgodnie z art. 246 KSH, wymagana jest również zgoda tych wszystkich wspólników, których ta uchwała dotyczy.

Zgodnie z art. 245 KSH umowne wyłączenie zasady bezwzględnej większości głosów i wprowadzeniu jedynie wymogu zwykłej większości głosów w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może dotyczyć kwalifikowanych większości wymienionych w art. 246 KSH.

Co do zasady głosowania na zgromadzeniach wspólników spółki z o.o.  są jawne. Głosowanie tajne należy zarządzić na żądanie któregokolwiek wspólników lub przeprowadzić w sprawach, w których określa to kodeks spółek handlowych – na przykład w sprawach osobowych.