Rola zarządu w spółce z o.o.

Zgodnie z art. 201 KSH zarząd ma za zadanie prowadzić sprawy spółki z o.o. oraz ją reprezentować.

Prowadzenie spraw spółki z o.o. przez zarząd

Prowadzenie spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza podejmowanie decyzji gospodarczych związanych z działalnością spółki, zarówno tą wewnętrzna, jak i zewnętrzną. W przypadku stosunków wewnętrznych chodzi przede wszystkim o czynności faktyczne oraz organizacyjne. Ponadto można mówić o tzw. szczególnych czynnościach organizacyjnych, np. prowadzenie księgi udziałów spółki z o.o..Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd nie posiada jednak monopolu w kwestii prowadzenia spraw spółki z o.o.. Część decyzji jest podejmowana przez zgromadzenie wspólników bądź radę nadzorczą. W stosunkach wewnętrznych rada nadzorcza nie ma możliwości wpływania na zarząd poprzez wydawanie wiążących poleceń. Ze względu na brzmienie art. 201 KSH, można mówić o swoistym domniemaniu kompetencji na rzecz zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przyjąć należy, że prowadzenie spraw jest pewnym procesem, polegającym na podejmowaniu uchwał, wydawaniu decyzji i opinii, organizowaniu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ten sposób, aby było to zgodne z jej przedmiotem działalności.

Reprezentowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez zarząd

Prócz prowadzenia spraw spółki z o.o. zarząd jest odpowiedzialny za jej reprezentowanie. Należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych w stosunkach zewnętrznych, takich jak zawieranie umów, składanie i przyjmowanie oświadczeń woli, występowanie przed sądami.

Pojęcie reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wystąpić w dwóch znaczeniach: szerokim i wąskim. Reprezentacja sensu largo (w rozumieniu szerokim) dotyczy występowania we wszelkich stosunkach prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, pracy oraz innych gałęzi prawa. Jest to więc zarówno składanie oświadczeń woli w imieniu spółki z o.o., jak również występowanie przed organami orzekającymi, ujawnianie stanowiska na zewnątrz, składanie oświadczeń, wyjaśnień przed organami samorządowymi i państwowymi, występowanie przed organami nadzorczymi, osobami trzecimi. W sensie ścisłym (w rozumieniu wąskim) reprezentacja spółki z o.o. dotyczy tylko oświadczeń woli w stosunkach cywilnoprawnych i mieści się w ramach szerszego pojęcia „działania”.

Kodeks spółek handlowych przyznaje zarządowi wyłączną kompetencję do reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie stoi to jednak na przeszkodzie posługiwaniu się prokurentami bądź pełnomocnikami ustanowionymi według przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem art. 204 KSH pojęcie reprezentacji jest używane w tym kontekście w sensie szerokim, obejmując występowanie zarządu we wszelkich stosunkach prawnych dotyczących spółki z o.o.. W sferze reprezentacji spośród organów tylko zarząd posiada pełną kompetencję. Prawo do reprezentowania spółki z o.o. przez zarząd nie może zostać skutecznie ograniczone wobec osób trzecich.