Odpowiedzialność zarządu za długi spółki z o.o.

O szczególnej formie odpowiedzialności, posiłkowej, członków zarządu stanowi art. 299 KSH, który to normuje ich sytuację w momencie, gdy egzekucja prowadzona przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu odpowiadają członkowie zarządu wtedy solidarnie wobec wierzycieli za zobowiązania spółki z o.o..

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za długi spółki solidarnie

Regulacja z art. 299 KSH znajdzie zastosowanie względem osób, które zostały prawidłowo powołane do pełnienia funkcji członka zarządu spółki z o.o. i funkcję tę, oczywiście, w czasie właściwym dla ogłoszenia upadłości, rzeczywiście pełniły.

W przypadku aktualizacji odpowiedzialności członków zarządu na podstawie art. 299 KSH odpowiadają oni swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiedzialność członków ma charakter solidarny, co oznacza, że członek zarządu spółki z o.o., który sam zaspokoi wierzyciela, wstępuje automatycznie w jego prawa i staje się wierzycielem spółki. W tym samym momencie powstaje roszczenie regresowe względem spółki, natomiast nigdy względem pozostałych członków zarządu.

Członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności z art. 299 KSH

Odpowiedzialność zarządu za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - art. 299 KSHOd odpowiedzialności tej można się zwolnić poprzez terminowe zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. lub zawarcie układu. Odpowiedzialność nie powstaje również w przypadku braku zgłoszenia bądź samego postępowania upadłościowego, jeśli tenże brak nie wynika z winy członka zarządu lub zostanie wykazane, że pomimo braku takiegoż wniosku wierzyciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i tak nie poniósł szkody, tj. wystarczy wykazać, że wierzyciel nie zostałby zaspokojony, nawet jeśli doszłoby do terminowego zgłoszenia wniosku.

Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki z o.o.

Aby wierzyciel mógł skorzystać z uprawnienia z art. 299 KSH musi wykazać, że egzekucja z majątku spółki z o.o. jest bezskuteczna. Co do zasady, takim dowodem będzie postanowienie komornika, stwierdzające że nie jest możliwe skuteczne przeprowadzenie egzekucji względem danej spółki. Równoważne takiemu postanowieniu będzie również przedstawienie oddalonego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na niemożność pokrycia kosztów postępowania upadłościowego, a także postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na brak w majątku spółki środków koniecznych na pokrycie kosztów postępowania.

Na tle orzecznictwa przyjmuje się dwie, dodatkowe przesłanki wymagane dla przyjęcie odpowiedzialności z art. 299 KSH. Konieczne jest istnienie straty w postaci nieściągalnej należności oraz uchybienia członków zarządu spółki z o.o. powodujące odpowiedzialność, które stwarzają domniemanie winy tych osób, co oznacza, że do członków zarządu należy udowodnienie, że straty osoby trzeciej wynikły niezależnie do dopuszczonych się przez nich uchybień w zakresie zarządzania spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.