Rola zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.

Do zadań zgromadzenia wspólników należy podejmowanie uchwał w kluczowych sprawach dla spółki z o.o.. Przedmiot tych uchwał jest oznaczony w sposób bezwzględnie wiążący w art. 228 KSH oraz w innych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, a także może być dookreślony przy pomocy umowy spółki.

Zgodnie z art. 234 KSH zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się w siedzibie spółki (już niekoniecznie w jej lokalu). Umowa spółki może tę kwestię modyfikować w graniach terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wspólnicy spółki.

W związku z tym, że udział w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. jest prawem, a nie obowiązkiem wspólnika, aby nie ograniczać sprawnego funkcjonowania spółki, przyjmuje się, że co do zasady, dla podjęcia uchwał nie jest konieczne osiągnięcie określonego minimum reprezentowanych udziałów. Reguła ta nie obowiązuje, gdy kodeks lub umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi inaczej.

Obowiązkowe uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Pierwszą grupą kompetencji zgromadzenia wspólników spółki z o.o. stanowią kwestie objęte obligatoryjnym porządkiem zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Są to takie sprawy, bez których spółka nie może funkcjonować, tj. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnościądziałalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, uchwała o podziale zysku albo pokryciu strat, udzielenie absolutorium innym organom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania przez nich obowiązków

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi również podjąć uchwałę w przypadku roszczeń dotyczących naprawienia szkody spowodowanej zawiązaniem spółki albo sprawowaniem zarządu lub nadzoru nad nią. Ponadto, w określonych przypadkach, zgromadzenie wyraża zgodę na podjęcie przez zarząd spółki z o.o. określonych czynności. Art. 228 KSH stanowi o konieczności podjęcia uchwały wspólników w przypadku zmiany umowy spółki, a także połączenia, podziału, przekształcenia lub jej rozwiązania.

Fakultatywne uchwały zgromadzenia wspólników

Uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można, co do zasady, podzielić na te bezwzględnie obligatoryjne, obligatoryjne, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (dane uprawnienie przekazuje innemu organowi) oraz takie, gdzie obligatoryjność uchwały wynika jedynie z umowy spółki z o.o..

Uchwała zgromadzenia jest również konieczna w kwestiach, które zostały mu przekazane na mocy umowy spółki. Konieczne jest jednak wprowadzenie odpowiednich postanowień do umowy spółki z o.o. jeszcze przed rejestracją spółki lub na późniejszym etapie funkcjonowania spółki.

Powoływanie członków organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników posiada również kompetencje nominalne, tj. do powoływania i odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej, a także komisji rewizyjnej. Wynika to z uregulowań zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych, niemniej umowa spółki z o.o. może to uprawnienie przekazać innemu organowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tym samym są to jedynie normy względnie wiążące.