Uprawnienia rady nadzorczej w spółce z o.o.

ZKontrola sprawozdania finansowego przez radę nadzorczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnościągodnie z art. 219 KSH rada nadzorcza spółki z o.o. sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach. Dokonuje tego zarówno poprzez badanie zgodności działalności spółki z określonym wzorcem, jak i poprzez podejmowanie określonych, merytorycznych decyzji w zakresie prowadzenia spraw spółki. W wyjątkowych sytuacjach rada nadzorcza zyskuje uprawnienie do reprezentacji spółki.

Kompetencje kontrolne rady nadzorczej w spółce z o.o.

Kompetencje kontrolne rady nadzorczej mają na celu nie tylko kontrolę rachunkowości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również celowości oraz racjonalności gospodarki prowadzonej przez spółkę. Wzorcem według którego odbywa się kontrola jest przede wszystkim umowa spółki, a także uchwały wspólników spółki z o.o. oraz kodeks spółek handlowych i inne ustawy.

Do szczególnych obowiązków rady należy badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. oraz tego sporządzonego przez zarząd w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz wniosków zarządu w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty, oraz składanie zgromadzeniu wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Swoje kompetencje kontrolne rada nadzorcza może dzielić z komisją rewizyjną, jeśli takowa w danej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana, oraz z prawem wspólników do kontroli spółki z.o.o.

Kompetencje nadzorcze rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Ponadto rada nadzorcza posiada tzw. kompetencje nadzorcze. Polegają one na możliwości ingerowania w sam proces zarządzania spółką. Rada może powoływać i odwoływać członków zarządu, jeśli umowa spółki przyznaje jej takie uprawnienie. Takie postanowienie umowy spółki jest równoznaczne z pozbawieniem takiej możliwości wspólników spółki z.o.o. Również tylko na mocy postanowienia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma możliwość decydowania o zawieszaniu z ważnych powodów członków zarządu w pełnieniu funkcji. Rada nadzorcza podejmuje także uchwały w kwestii spraw oddelegowanych do jej kompetencji w umowie spółki. Ponadto może mieć uprawnienie do odmawiania udzielenia zgody zarządowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dokonanie określonych czynności prawnych lub faktycznych.

Inne uprawnienia rady nadzorczej powołanej w spółce z o.o.

Rada nadzorca posiada nieliczne uprawnienia organizacyjne, takie jak subsydiarna możliwość zwołania zgromadzenia wspólników spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki umowie spółki może mieć również prawo do wyboru biegłego rewidenta.

Ostatnią grupa uprawnień rady nadzorczej w spółce z.o.o. są te umożliwiające jej reprezentowanie spółki z o.o.. Jest to grupa wąska i przede wszystkim związana z reprezentacją spółki z.o.o. podczas zawierania wszelkich umów z członkami zarządu, a także podczas ewentualnych sporów z nimi.