Uprawnienia komisji rewizyjnej w spółce z o.o.

Komisja rewizyjna w spółce z.o.o. pełni funkcję kontrolną. Nie jest jednak organem obligatoryjnym zgodnie z art. 213 KSH. Może to być również jedynie jeden z wielu organów kontrolnych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do obowiązków komisji rewizyjnej należy ocena sprawozdań finansowych oraz tych sporządzanych przez zarząd spółki z o.o., a także wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat. Do jej zadań należy również składanie zgromadzeniu wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen.komisja rewizyjna w spółce z ograniczoną odpowiedzialonością

Swoje uprawnienia kontrolne komisja rewizyjna dokonuje niezależnie od bezpośrednich uprawnień kontrolnych wspólników oraz biegłego rewidenta.

Kompetencje komisji rewizyjnej mogą zostać rozszerzone w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niemniej jest to możliwe jedynie w sytuacji, gdy dana spółka nie posiada rady nadzorczej. Na skutek rozszerzenia kompetencji komisja rewizyjna może uzyskać możliwość zawieszania członków zarządu z o.o. w czynnościach z ważnych powodów.

W przypadku powołania w danej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zarówno rady nadzorczej, jak i komisji rewizyjnej ich uprawnienia będą się dublowały. Niemniej ze względu na szersze uprawnienia rady nadzorczej w praktyce komisji rewizyjnych w spółkach z.o.o. właściwie się nie powołuje.